USER INTERFACE TESTING CHECKLIST

I . AESTHETIC CHECK (Kiểm tra tính thẩm mỹ)
1 . Kiểm tra màu nền chung của toàn bộ màn hình có được set đúng theo yêu cầu không?
2 . Kiểm tra màu chữ, font, font size của tất cả các textbox có set đúng theo yêu cầu không?
3 . Kiểm tra background (màu nền) của tất cả các textbox có set đúng theo yêu cầu không?
4 . Kiểm tra màu chữ, font, font size của tất cả các label có set đúng theo yêu cầu không?
5 . Kiểm tra background (màu nền) của tất cả các label có set đúng theo yêu cầu không?
6 . Kiểm tra màu chữ và màu nền của các textbox trong chế độ read-only có được set đúng theo yêu cầu hay không?
7 . Kiểm tra tất cả các control trên màn hình có được canh đều hay không? (Label, textbox, checkbox, list , …)
8 . Kiểm tra mặc định tất cả các ký tự chữ và ký tự số đều canh trái. Ngọai trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể
9 . Kiểm tra mặc định tất cả các số đều canh phải. Ngọai trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể.
10 . Kiểm tra tất cả các msg thông báo trên màn hình có được viết đúng chính tả hay không?
11 . Kiểm tra tất cả các giá trị input chữ hoa hay chữ thường có được hiển thị đúng hay không?
12 . Kiểm tra tất cả các textbox có yêu cầu set border hay không?
13 . Kiểm tra độ phân giải của màn hình có được set theo đúng chuẩn yêu cầu hay không? VD độ phân giải tối thiểu là 800×600

II. VALIDATION CHECK (Kiểm tra tính hợp lệ)
Datatype (varchar, nvarchar, ntext)

1 . Kiểm tra maxlength
2 . Phân biệt chữ hoa / chữ thường
3 . Phân biệt 全角/半角 (toàn giác/bán giác: chỉ áp dụng với Tiếng Nhật, toàn giác thì chữ mập, tròn hơn 2-3bytes; bán giác: chữ ốm 1byte)
4 . Phân biệt ký tự unicode
5 . Cho phép null hay không
6 . Cho phép nhập ký tự đặc biệt hay không?

Datatype (int, tinyint, float)
1 . Kiểm tra maxlength.
2 . Kiểm tra giá trị max, min
3 . Có cho phép nhập ký tự chữ hay không?
4 . Cho phép nhập ký tự đặc biệt hay không?
5 . Có cho phép nhập ký tự số 2 byte hay không?
6 . Cho phép null hay không?
7 . Không được phép nhập blank ở vị trí đầu tiên của field số.
9 . Không được phép nhập blank ở vị trí cuối cùng của field số.
11 . Kiểm tra lỗi chia cho 0
12 . Kiểm tra giá trị 0 cho tất cả các tính tóan
13 . Kiểm tra giá trị trong giới hạn max,min
14 . Kiểm tra giá trị = giá trị max, min
15 . Kiểm tra giá trị vượt giới hạn giá trị max, min

Datatype (datetime)
1 . Kiểm tra maxlength
2 . Kiểm tra ngày hợp lệ
3 . Có cho phép nhập chữ hay không?
4 . Có cho phép nhập ký tự đặc biệt hay không?
5 . Có cho phép nhập ký tự số 2 byte hay không?
6 . Kiểm tra format theo kiểu nào?
7 . Kiểm tra đối với trường hợp năm nhuần có được tính đúng không?
8 . Kiểm tra giá trị 00 và 13 đối với tháng
9 . Kiểm tra giá trị 00 và 32 đối với ngày
10 . Kiểm tra giá trị 28 , 29, 30 -Feb có được tính đúng không?

Datatype (bit)
1 . Chỉ được phép nhập 0 hoặc 1
2 . Có cho phép null hay không?
3 . Kiểm tra nhập ký tự số 2 byte 0 hoặc 1

III. NAVIGATION CHECK (Kiểm tra điều hướng/duyệt web)
1 . Tất cả các trang web/cửa sổ đều có thể truy cập từ menu.
2 . Tất cả các cửa sổ đều có thể truy cập từ toolbar
3 . Kiểm tra tất cả các màn hình được gọi từ button có được hiển thị đúng hay không?
4 . Khi chuyển page trên menu có hiển thị msg xác nhận chuyển trang hay không?

IV. USABILITY CHECK: (Kiểm tra tính khả dụng của chương trình)
1 . Tất cả các danh sách có được sort hay không? Mặc định là sort theo alphabel. Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu sort cụ thể
2 . Tất cả các giá trị ngày tháng có được format theo đúng yêu cầu hay không?
3 . Tất cả các button trên màn hình có được gán với phím tắt tương ứng hay không?
4 . Tất cả các phím tắt được gán có họat động đúng hay không?
5 . Thứ tự Tab có theo đúng trình tự Top left bottom right hay không? Ngọai trừ trường hợp có yêu cầu set thứ tự riêng biệt.
6 . Kiểm tra tất cả các field read-only đều không có thứ tự tab
7 . Kiểm tra tất cả các field disable đều không có thứ tự tab
8 . Kiểm tra vị trí focus có được đặt ngay field đầu tiên hay control đầu tiên khi load màn hình hay không? Ngọai trừ có trường hợp yêu cầu set vị trí focus cụ thể
9 . Trong trường hợp lỗi input, khi hiển thị msg lỗi , có focus về vị trí lỗi sau khi đóng cửa sổ thông báo hay không?
10 . Trong trường hợp lỗi thao tác, khi hiển thị msg lỗi, có focus về vị trí trước đó sau khi đóng cửa sổ popup hay không?
11 . Trong trường hợp gọi cửa sổ popup , sau khi đóng của sổ có focus về vị trí trước đó hay không
12 . Trong trường hợp chưa đóng cửa sổ popup, thì không được phép focus xuống trang đang xử lý data


V. DATA INTEGRITY CONDITIONS (Kiểm tra ràng buộc dữ liệu)
1 . Data có được lưu khi đóng cửa sổ hay không?
2 . Kiểm tra chiều dài tối đa của tất cả các field, và đảm bảo các ký tự đều không bị cắt.
3 . Kiểm tra giá trị max/min đối với ký tự số

Nguồn: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *